Zasady współpracy

§ 1. Warunki ogólne.

 1. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą wyłącznie klientów-przedsiębiorców zamawiających usługi poligraficzne w AGAnet Karol Dziewiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Noskowskiego 2/13 zwanym dalej zleceniobiorcą. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy zleceniobiorcą a Klientem korzystającym z AGAnet.eu
 2. Zamówienia w AGAnet Karol Dziewiński mogą składać Klienci, którzy:
  Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 4. AGAnet Karol Dziewinski zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )
 5. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez AGAnet Karol Dziewiński.
 6. Do realizacji zamówienia przystępujemy po dokonaniu płatności przez zleceniodawcę i przesłaniu odpowiednich materiałów do AGAnet Karol Dziewiński. Dopiero od tego momentu liczy się czas realizacji zamówienia.

§ 2. Ceny

 1. Ceny opublikowane w cenniku AGAnetu są cenami netto, trzeba do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

§ 3. Realizacja zamówień

 1. Zamówienie złożone w AGAnet Karol Dziewiński składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z oferty AGAnetu.
 2. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami w zakładce “pomoc”, dotyczącymi danej pozycji oferty.
 3. Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez klienta.
 4. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
 5. Plik dostarczony do AGAnetu drogą internetową kasowane po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.
 6. Projekty wykonywane przez zleceniobiorcę przed drukiem zawsze są wysyłane do zleceniodawcy celem akceptacji. Aganet Karol Dziewiński nie ponosi odpowiedzialności za akceptowane przez zleceniodawcę projekty.
 7. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych do AGAnetu jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

§ 4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Terminy realizacji zamówień są podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 2. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 3. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest podawany w ofercie danego produktu.
 4. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony AGAnet Karol Dziewiński w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 5. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub pocztę.
 6. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w ofercie. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki.
 7. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) AGAnet Karol Dziewiński może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

§ 5. Płatności

Płatności należy dokonać przelewem na nasze konto: 40 1750 0009 0000 0000 0969 1227

§ 6. Reklamacje

 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez klienta. AGAnet Karol Dziewiński nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
 2. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk offsetowy, druk cyfrowy oraz druk wypukły i akceptuje ich konsekwencje.  Druk wypukłego nie można poddawać wysokiej temperaturze. Mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.
 4. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań – warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).
 5. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez AGAnet Karol Dziewiński reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie AGAnet Karol Dziewiński.

§ 7. Kwestie sporne

Wszelkie spory związane z realizacją zamówienia, które nie dadzą się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby przyjmującego zamówienie.

 

Zobacz także Politykę Prywatności